Výtvarný odbor

Počas štúdia sa žiaci zoznámia s výtvarnými disciplínami ako kresba, maľba, grafika, modelovanie s hlinou, dekoratívne činnosti, a tiež pracovať so širokou škálou výtvarných techník, či už tradičných alebo menej známych. Výučba sa voľne prelína so zoznamovaním sa s dejinami umenia a vôbec výtvarnej kultúry. Vrstvením skúseností sa formuje tvorivá osobnosť s výtvarným cítením a myslením s dôrazom na rozvoj individuálnych daností. Svoje práce žiaci pravidelne prezentujú na výstavách a tiež sa každoročne zúčastňujú na výtvarných súťažiach. Nadaných žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním pripravujeme na talentové prijímacie skúšky.

Výtvarný odbor bude celoročne participovať na výtvarnom spracovaní propagačných materiálov školy, napr. pozvánok a plagátov podujatí organizovaných školou. V rámci medziodborovej spolupráce sa bude podieľať na výtvarnom spracovaní kostýmov a rekvizít pre tanečný, alebo literárno-dramatický odbor, na tvorbe scénických rekvizít, vyhotovovaní foto dokumentácie a videoprojekcie z podujatí. Súčasťou prezentácie odboru bude expozícia prác v priestoroch školy, a to v koncertnej sále a na chodbách, ktorá zvýši estetickú úroveň prostredia.

Na zvýšenie záujmu žiakov o výtvarné umenie budú pedagógovia organizovať rôzne tvorivé dielne, zájazdy a exkurzie do múzeí galérií.