Hudobný odbor

Výchovno-vzdelávací proces sa v hudobnom odbore organizuje podľa platných učebných plánov, schválených Ministerstvom školstva  Slovenskej republiky dňa 22. 12. 2003 pod č. 11 215/2003 – s platnosťou od 1. 9. 2004 a osnov schválených Ministerstvom školstva  Slovenskej republiky dňa 14. 08. 1995 pod. č. 729/95 – 15 ako učebné osnovy pre Základné umelecké školy. Každé dieťa si však vyžaduje individuálny prístup pedagóga, ktorý má tvorivo podchytiť a rozvíjať jeho umelecký potenciál. V rámci jednotlivých hudobných oddelení sa platné učebné osnovy obsahovo modifikujú podľa individuálnych schopností žiakov a ich inklinácií k hudobným štýlom a žánrom – popri klasickej hudbe sa vyučuje ľudová hudba, džez a populárne žánre. Hudobný odbor sa vyučuje v priestoroch na námestí sv. Jakuba 26 a elokovaných pracoviskách v Župčanoch, Záhradnom, ZŠ Lesnícka (solivar), DJZ, Kojaticiach, Chminianskej Novej Vsi, Gregorovciach. Škola disponuje s kvalitnými nástrojovými zbierkami, ktoré podľa potreby zapožičiava žiakom, túžiacim po hudobnom vzdelaní: sláčikové nástroje, dychové nástroje. Žiaci sa každoročne verejne prezentujú na rozmanitých kultúrnych akciách školy: verejné koncerty v krásnych priestoroch koncertných sál v rámci Veľkého Šariša, ako i Prešova, interné koncerty, triedne koncerty, výchovné koncerty. Talentovaní žiaci reprezentujú školu na súťažiach celoštátneho i medzinárodného charakteru. Škola sa môže pochváliť hodnotnými úspechmi, ktoré sú dôkazom kvalitného pedagogického prístupu pedagógov a tiež usilovnosti a umeleckého nadania našich žiakov. Atraktívnym spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu je účinkovanie žiakov v komorných telesách. Kolektívne prezentovanie sa prináša deťom psychickú pohodu a vyrovnanosť v rámci verejných vystúpení. V neposlednom rade získavajú skúsenosť pracovať v kolektíve.

Hudobný odbor  má štyri stupne štúdia:

prípravné štúdium  (dĺžka štúdia 1 – 2 roky)

základné štúdium – prvý stupeň – skladá sa z 2 častí:

1. časť (dĺžka štúdia – 4 roky)  a 2. časť (dĺžka štúdia – 4 roky)

základné štúdium – druhý stupeň (dĺžka štúdia 4 roky)

štúdium pre dospelých (dĺžka štúdia 4 roky)

 

Žiaci môžu študovať tieto predmety:

  • hra na husliach, viole, violončele, kontrabase
  • hra na klavíri, keyboarde
  • hra na gitare, elektrickej gitare, basgitare
  • hra na cimbale
  • hra na akordeóne
  • hra na lesnom rohu, trúbke, trombóne
  • hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne
  • hra na bicie nástroje