Tanečný odbor

Tanečníkovým nástrojom k vyjadreniu pocitov, nálad a myšlienok je jeho vlastné telo. Každému žiakovi podľa miery jeho schopností a záujmu poskytuje základy odborného vzdelania. Výchovno-vzdelávací proces tanečného odboru prebieha formou kolektívneho vyučovania. Žiak sa zoznamuje so stavbou i štruktúrou ľudského tela, zákonitosťami pohybu čo umožňuje  komplexne a systematické rozvíjanie jedinca po stránke telesnej i duševnej. Ponuku tanečného odboru tvoria nasledovné tanečné smery: klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, jazzový tanec, tance rôznych národov, kreatívny tanec, tanečná príprava, tanečná prax a hudobno-pohybová výchova pre deti predškolského veku od 5 rokov. Najmladší žiaci rozvíjajú svoj detský prirodzený pohybový prejav v 2-ročnej tanečnej príprave. Na to nadväzuje osem ročníkov I. stupňa základného štúdia, kde sa žiaci stretávajú so spomínanými štýlmi tancov – klasický (balet), moderný – jazzový, kreatívny a ľudový. Po absolvovaní I. stupňa môžu žiaci pokračovať v II. stupni základného štúdia. Vyučovanie je tu zamerané k dokonalejšiemu zvládnutiu tanečnej techniky a kladie dôraz na osobitý tanečný prejav tanečníka. Našou každoročnou tradíciou a zároveň výsledkom celoročnej práce je záverečný koncert venovaný tanečnému odboru. Uvedené podujatie sa nesie v duchu krásnych kostýmov, pestrosti tanečných štýlov, podmaňujúcej hudbe, strhujúcich rytmov a zaujímavých hostí. Žiaci aktívne reprezentujú školu aj na rozmanitých podujatiach, na koncertoch, súťažiach, festivaloch, či tanečných akadémiách. K organizácii práce tohto oddelenia patrí už tradične starostlivosť o výber vhodného hudobného materiálu a kostýmového, či scénického vybavenia, ktoré bude vznikať aj v spolupráci s výtvarným odborom školy.