Platby školného

PLATBY ŠKOLNÉHO v školskom roku 2022/2023

Individuálne vyučovanie –  h u d o b n ý   o d b o r:

8 €/mesiac, druhé dieťa 6 €/mesiac, tretie dieťa z rodiny a ďalšie zdarma

Skupinové vyučovanie –  v ý t v a r n ý,   t a n e č n ý   o d b o r:

5 €/mesiac, druhé dieťa 4 €/mesiac, tretie dieťa z rodiny a ďalšie zdarma

Štúdium pre dospelých:

hudobný odbor:  12 € / mesiac

 tanečný a výtvarný odbor: 10 €/ mesiac

 

Platbu je potrebné hradiť  šekom  alebo bezhotovostne na číslo účtu:  

IBAN:  SK45 5600 0000 0088 3141 2002

1. platba za IX – XII / 2021  do 31.10.2022

2. platba za  I – III / 2022 do 31. 1. 2023

3. platba za  IV – VI/ 2022 do 30.4.2023