Platby školného

 

UPOZORNENIE

Zmena výšky platieb školného v šk. roku 2023/2024 platné od 1. januára 2024

Mesto Veľký Šariš podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 28 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a § 6 ods. 28 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y d á v a

toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 16/2023 o určení výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Veľký Šariš (ďalej len „VZN“):

§ 7

Záverečné ustanovenia

  1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši dňa 12.12.2023.
  2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 27.11.2023 a zvesený dňa 12.12.2023.
  3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 8/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš.
  4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 15.12.2023 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2024.

     Vo Veľkom Šariši dňa 15.12.2023                                                            JUDr. Viliam Kall v. r.                   

                                                                                                                       primátor mesta