Rada školy

Rada školy pri Základnej umeleckej škole

V zmysle  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z.z.,   je funkčné obdobie  Rady školy  pri ZUŠ Veľký Šariš od  10/2016 do 10/2020. Rada školy je orgán školskej samosprávy a má 7 členov, 2 členovia za rodičov žiakov, 1 člen za pedagogických, 1 za nepedagogických zamestnancov školy a  3 zástupcovia za zriaďovateľa.

Predseda Rady školy:

1. Mgr. Miroslava Simkuletová  (za rodičov žiakov školy)

Členovia Rady  školy:

2. MVDr. Monika Rusňáková (za rodičov žiakov školy)

3. Veronika Kocúreková, DiS.art. (za pedagogických zamestnancov školy)

4. Petronela Slaninková (za nepedagogických zamestnancov školy)

5. Ing. Peter Novotný  (delegovaný zástupca Mesta Veľký Šariš)

6. Ing. Dušan Lukáč  (delegovaný zástupca Mesta Veľký Šariš)

7. Jozef Galdun  (delegovaný zástupca Mesta Veľký Šariš)

 

Zápisnice z volieb

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy