Rada školy

Zápisnice 

z volieb členov Rady školy

Rada školy pri Základnej umeleckej škole

V zmysle  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z.z.,   je funkčné obdobie  Rady školy  pri ZUŠ Veľký Šariš od  9.5.2022 do 8.5.2026. Rada školy je orgán školskej samosprávy a má 11 členov, 4 členovia za rodičov žiakov, 2 člen za pedagogických, 1 za nepedagogických zamestnancov školy a  4 zástupcovia za zriaďovateľa.

 

Predseda Rady školy:

Mgr. Miroslava Simkuletová

 

Členovia Rady  školy:

Za pedagogických zamestnancov:

            Pavol Demeter DiS. art.

            Marek Greš DiS. art.

Za nepedagogických zamestnancov:

            Mgr. Edita Demeterová

Za rodičov žiakov školy:

            Ing. Martin Hudák

            Mgr. Andrea Kopčíková

            Eva Miškufová

            Mgr. Miroslava Simkuletová

Delegovaní členovia do rady školy za mesto Veľký Šariš:

            PaedDr. Monika Rolíková

            Jozef Galdun

            Štefan Krochmaľ

            Mgr. Dávid Bednárik

 

 

Volebný poriadok Rada školy