O škole

 

       ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

     V školskom roku 2023/2024  sa počet žiakov navýšil na 716 , z toho v hudobnom odbore je 399, vo výtvarnom odbore 113 a v tanečnom 204. Naďalej budeme pokračovať v procese skvalitňovania vzdelávacieho systému sa budeme snažiť v čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky zo štrukturálnych fondov a pripravovať kvalitné projekty, ktoré významne podporujú rozvoj talentov v oblasti umenia.

Tak, ako každý školský rok, aj teraz budeme dbať na poctivé vyrovnanie sa s novými úlohami, ako aj s udržaním úrovne v oblastiach, v ktorých škola dosahuje stabilne dobré výsledky. Základom je kvalita a príťažlivý obsah vyučovania, ktorý chceme podporovať vytváraním čo najlepších podmienok pre jednotlivé odbory. Dôraz chceme klásť na vzdelávanie pedagógov nielen v odbornej oblasti, ale aj v zručnostiach s IKT technológiami, v sociálnej komunikácii a pre vedenie školy bude stále aktuálnou otázka dobrého personálneho obsadenia školy zodpovedajúceho požiadavkám odborne a moderne riadeného tvorivého vyučovania. 

Škola bude aj naďalej otvorená pre komunikáciu s rodičmi a verejnosťou a bude aj naďalej plniť úlohu živého kultúrno-vzdelávacieho priestoru pre deti a občanov mesta, ale i jeho návštevníkov a hostí a bude reprezentovať aj na fórach v rámci Slovenska, prípadne na medzinárodnej úrovni.