Prijímacie skúšky

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy. 

Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutočnia

od 26. augusta 2021 do 10. septembra 2021

v čase od 10:00 do 17:00 hod.

v budove ZUŠ, Námestie sv. Jakuba 26, Veľký Šariš

 

Elokované pracoviska:

EP. ZŠ Záhradné: od 3. septembra 2021 do 10. septembra 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. Župčany: od 3. septembra 2021 do 10. septembra 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. Kojatice: dňa 3., 6., 8., a 10., septembra 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. ZŠ Lesnícka: od 3. septembra 2021 do 10. septembra 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. ZŠ Chminianska Nová Ves: od 3. septembra 2021 do 10. septembra 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. DJZ: dňa 6., a 10., septembra 2021 v čase od 14:00 do 17:00

EP. Gregorovce: dňa 3., 6., 8., a 10., septembra 2021 v čase od 13:00 do 16:00

 

Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie Vášho dieťaťa!

Radi Vám poradíme, čo je pre Vás a Vaše dieťa  najvhodnejšie.

Prihlášku je možné zaslať aj elektronickou formou na e-mail riaditel@zus-saris.sk.

Prihláška ZUŠ – na stiahnutie

Podmienky prijatia do Základnej umeleckej školy: Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov a talentovej skúšky na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli, alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania. Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

Štúdium na Základnej umeleckej škole je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Štúdium je rozdelené na tieto odbory:  

1. Hudobný odbor Žiaci môžu študovať tieto predmety:

  • hra na husliach, viole, violončele, kontrabase
  • hra na klavíri, keyboarde
  • hra na gitare, elektrickej gitare, basgitare
  • hra na cimbale
  • hra na akordeóne
  • hra na lesnom rohu, trúbke, trombóne
  • hra na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne
  • hra na bicie nástroje

2. Tanečný odbor  Ponúkame základy klasického, ľudového, moderného tanca s možnosťou pokračovania tancovať v rôznych tanečných skupinách a telesách.

3. Výtvarný odbor Ponúkame zvládnutie základov kresby, maľby, grafiky, keramiky a rôznych iných techník.

AK MÁTE ZÁUJEM, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!