Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

8. apríla 2024

Počas dlhodobej práceneschopnosti p. uč. Demetera zastupovanie zabezpečené nasledovne:

Pondelok:    p. uč. Miriam Michalská

Utorok:        p. uč.: Štefan Gálik

Streda:        p. uč.: Miriam Michalská

Štvrtok:       p. uč. Miriam Michalská

Piatok:        p. uč. Zuzana Horňáková

Zastupovanie bude zabezpečené podľa rozvrhu hodín, alebo po dohovore so zastupujúcim pedagógom.

                                                                                                                          Štefan Kovalič

                                                                                                                       zást. riaditeľa ZUŠ

 

 

Krásne veľkonočné sviatky praje

Základná umelecká škola Veľký Šariš

Interný koncert žiakov

Základnej umeleckej školy Veľký Šariš

27. marec 2024

 

 

KONCERT

Vystúpenie žiakov tanečného oddelenia ZUŠ Veľký Šariš v koncertnej sále ZUŠ.

21.marca 2024

 

Vystúpenie žiakov ZUŠ V.Šariš pre dôchodcov mesta Veľký Šariš

18. marec 2024

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

16.3.2024 sa Detská ľudová hudba Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš a speváčka Júlia Kormaníková s hudobným doprovodom brata Nikolasa Kormaníka zúčastnili regionálneho kola súťaže detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka v Sabinove. V konkurencii detských folklórnych súborov okresu Prešov a Sabinov dosiahli významný úspech – zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž do Raslavíc, ktorá sa uskutoční 28.4.2024

 

 

Interný koncert žiakov ZUŠ V.Šariš

v novej koncertnej sále

21. februára 2024

 

 

OZNAM pre elokované pracovisko Terňa

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

touto cestou Vám oznamujem, že z prevádzkových dôvodov a z dôvodu zvýšeného počtu žiakov a zamestnancov školy s respiračným ochorením, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove a po dohode so zriaďovateľom ZŠ s MŠ v Terni PRERUŠUJEM výchovno-vzdelávací proces od 21.02.2024 (streda) do 23.02.2024 (piatok)

                                                                                                                                      Július Selčan

                                                                                                                                       riaditeľ ZUŠ

 

9.2.2024 sa DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš zúčastnil fašiangových slávností v Prešove.

 

 

 

OZNAM

Výuka hudobnej náuky vo Veľkom Šariši od 12.2.2024 podľa rozvrhu s p. uč. Mgr. Miriam Michalskou.

 

                                                                                                                        Július Selčan

                                                                                                                         riaditeľ ZUŠ

 

Oznam pre elokované pracovisko Záhradné

 

Pani učiteľka Veronika Kocúreková, DiS.art. pre nemoc od 12.2.2024 nevyučuje.

Počas PN p. uč. Kocúrekovej zastupuje výuku

p. uč. Mgr. Zuzana Horňáková.

 

                                                                                                                        Július Selčan

                                                                                                                         riaditeľ ZUŠ

 

Novoročná čaša 31. január 2024

Pri príležitosti spoločenskej akcie mesta Veľký Šariš prvé koncertné vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ Veľký Šariš v novej koncertnej sále ZUŠ.

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Poďakovanie za účinkovanie na Reprezentačnom plese mesta Veľký Šariš 13. januára 2024

Vážený pán riaditeľ,

ďakujeme veľmi pekne vašim pedagogičkám za veľmi dobré spríjemnenie plesovej atmosféry. Pani učiteľky boli výborne zohraté, skvelé naladené a pripravené na túto slávnostnú udalosť. Hostia si takýto príjemný úvod veľmi pochvaľovali. 

Ďakujeme!

S pozdravom,

Veronika Lazoríková

 

UPOZORNENIE

Zmena výšky platieb školného v šk. roku 2023/2024 platné od 1. januára 2024

Mesto Veľký Šariš podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 28 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a § 6 ods. 28 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y d á v a

toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 16/2023 o určení výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Veľký Šariš (ďalej len „VZN“):

§ 7

Záverečné ustanovenia

  1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Šariši dňa 12.12.2023.
  2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 27.11.2023 a zvesený dňa 12.12.2023.
  3. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 8/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš.
  4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 15.12.2023 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2024.

     Vo Veľkom Šariši dňa 15.12.2023                                                            JUDr. Viliam Kall v. r.                   

                                                                                                                       primátor mesta

 

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 sa konal 10. ročník tradičného Vianočného koncertu.

Na sviatok sv. Štefana 26.12.2023 sa konal už 10. ročník tradičného Vianočného koncertu, tentokrát však po prvý krát v diecéznej svätyni sv. Jakuba vo Veľkom Šariši. Po deviatich Vianočných koncertoch v Kanaši, z ktorých sálala neopakovateľná rodinná atmosféra, tamojší priestor kostola Panny Márie Snežnej už kapacitne nestačil počtu vystupujúcich ani divákov a tak sa organizátori Mesto Veľký Šariš, Farský úrad Veľký Šariš, Folklórne združenie Kanaš a ZUŠ Veľký Šariši rozhodli začať novú tradíciu Vianočných koncertov vo Veľkom Šariši.

Na tohtoročnom Vianočnom koncerte si diváci mohli vychutnať koledy a vinše v šarištine, rusínčine, slovenčine ale aj pre nás menej známom zázrivskom nárečí. V programe vystúpili okrem domáceho DFS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš, rodinného tria Kormaníkových, tria Svitkových, aj hostia manželia Janíčkovci a inštrumentalistka Karina Terézia Smolková zo Zázrivej. Moderátorkou koncertu bola Mgr. Janka Šimková. Pestro vyskladaný program, ktorý mala pod taktovkou Júlia Galdunová DiS.art ukončil príhovor p. dekana Jozefa Pekára a pieseň Tichá noc v podaní účinkujúcich aj divákov. Po koncerte si na námestí sv. Jakuba diváci aj účinkujúci spoločne vychutnali punč od farskej charity, ktorej bolo odovzdané dobrovoľné vstupné z koncertu.

Pevne veríme, že rokom 2023 sa začala nová tradícia, a že Štefanský charitatívny koncert si nájde svojich priaznivcov aj vo Veľkom Šariši.

Ing. Galdunova Julia

 

 

 

Renovácia koncertnej sály ZUŠ Veľký Šariš

22. december 2023

 

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš

21. decembra 2023

 

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš

20. decembra 2023

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš 19. decembra 2023

Elokované pracovisko Župčany

 

Vianočná akadémia Záhradné

19. december 2023

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš 18. decembra 2023

Elokované pracovisko Chminianska Nová Ves

 

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Veľký Šariš

Účinkovanie žiakov a učiteľov ZUŠ V. Šariš 18. decembra 2023.

 

OZNÁMENIE O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

 

 Július Selčan – riaditeľ ZUŠ

 

Námestie sv. Jakuba 26, 082 21, Veľký Šariš

 

poskytuje žiakom

 

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

22. decembra 2023

(piatok)

 

 

V zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 254/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní poskytuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno na deň 22. december 2023 pre všetkých žiakov Základnej umeleckej školy Veľký Šariš.

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš 14. decembra 2023

Elokované pracovisko Župčany

 

Vianočný koncert ZUŠ V.Šariš 14. decembra 2023

Elokované pracovisko Solivar

 

 

MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ

9. decembra 2023

Privítanie Mikuláša a vystúpenie žiakov

tanečného odboru ZUŠ V.Šariš.

 

2. interný koncert ZUŠ V.Šariš

29. novembra 2023

 

DFS Kanaš pri ZUŠ V.Šariš

Dňa 20. – 22. októbra sa detská ľudová hudba Kanaš zúčastnila hudobného tábora detských a mládežníckych ľudových hudieb, ktorý prebiehal v obci Stebnícka Huta. Mladí muzikanti sa venovali herným štýlom z Krivian. Organizátormi vzdelávacieho podujatia bolo Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove a Národné osvetové centrum.

 

 

Vystúpenie žiakov ZUŠ Veľký Šariš, Elokované pracovisko Gregorovce – 24.november 2023. 

 MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Za prípravu žiakov ďakujeme p. Svítokovi.

 

 

ĎAKOVNÝ LIST

21. novembra 2023

 

BUBNOVAČKA – Za práva všetkých detí

Spojená škola, Matice slovenskej 11 v Prešove organizovala 20. novembra 2023 krásnu akciu,  na ktorej vystúpili so svojím programom žiaci ZUŠ V.Šariš – elokované pracovisko Župčany.

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Júlii Kormaníkovej

za umiestnenie

 v zlatom pásme 

a

Maximovi Čemovi

za umiestnenie 

v striebornom pásme

 Súťaž v speve ľudových piesní “ LABIRSKYJ HUDAK“ pre žiakov ZUŠ dňa 10. novembra 2023 v Medzilaborciach.

Za prípravu žiakov ďakujeme p. Galdunovi.

 

 

Koncert žiakov ZUŠ Veľký Šariš v koncertnej sále ZUŠ 25. októbra 2023

Vystúpenie žiakov a učiteľov ZUŠ Veľký Šariš, Elokované pracovisko Záhradné – 19.október 2023. 

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

 

 

 

 

 

 

Prajeme krásne leto a tešíme sa na vás 4. 9. 2023

 

Oceňovanie učiteľov a žiakov primátorom mesta V.Šariš 26.6.2023

 

 

Deň rodiny – vystúpenie žiakov ZUŠ V.Šariš – TO

Župčany – 24.6.2023

 

 

Záverečný koncert žiakov ZUŠ – Župčany

22.6.2023

 

 

Záverečný koncert žiakov ZUŠ – Župčany

21.6.2023

Festival tanca Humenné

16. júna 2023

Tanečný odbor p. uč. Forrai

Záverečný koncert Solivar

14. júna 2023

Záverečný koncert Záhradné

13. júna 2023

Záverečný koncert Veľký Šariš

12. júna 2023

Záverečný koncert Terňa

7. júna 2023

Divadlo Jonáša Záborského

Deň otvorených dverí

a

žiaci Výtvarného odboru ZUŠ Veľký Šariš

Folklórne slávnosti Župčany

28 máj 2023

 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Tamare Demeterovej

za získanie

Absolútneho víťaza a umiestnenie v zlatom pásme v 5. kategórii

a

Nele Fanfarovej

za umiestnenie 

v striebornom pásme

celoslovenskej klavírnej súťaže Pianoforte dňa 25. 5. 2023 v Starej Ľubovni.

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. Fanfarovej.

Záverečný koncert

tanečného odboru

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Františkovi Mihokovi

za

1. miesto v 3. kategórii

keyboardovej súťaže Východoslovenského regiónu dňa 18. 5. 2023 v Bardejove

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. Fanfarovej.

Deň matiek Záhradné

11. máj 2023

Deň matiek Župčany

12. máj 2023

 

Deň matiek Chminianska Nová Ves

14. máj 2023

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Lucke Kovaľovej a Martinovi Chabadovi

za

strieborné pásmo

v celoslovenskej súťaži Smižianska gitara 2023 dňa 10. 5. 2023

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. Kocúrekovej.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

FS Kanaš pri ZUŠ Veľký Šariš

za

zlaté pásmo

v krajskom kole postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súboroch dňa 23. 4. 2023

Za prípravu žiakov ďakujeme p. uč. Forrai a p. uč. Galdunovi.