Vitajte na stránke ZUŠ Veľký Šariš

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo Veľkom Šariši bola založená na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2005. Jej riadením bol poverený Ján Nastra – dramaturg a hudobný režisér bývalej ČST Košice. Od roku 2009 je riaditeľom školy Július Selčan st.- bývalý umelecký riaditeľ spevohry DJZ v Prešove a šéfdirigent orchestra, v súčasnosti dirigent Prešovského symfonického orchestra, všestranný hudobník, skladateľ, aranžér a hudobný pedagóg.

Oznam

Na základe zlej pandemickej situácie v ZŠ a MŠ Záhradné, Základná umelecká škola Veľký Šariš prerušuje prezenčné vyučovanie na elokovanom pracovisku v Záhradnom do 28. 1. 2022.

Vyučovanie bude pokračovať dištančnou formou po dohode s triednym učiteľom.

 

OBNOVENIE PREZENČNEJ FORMY ŠTÚDIA

 

Mimovyučovacie aktivity sa organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnú vyhlášku 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak S DÔRAZNE ODPORÚČANÝM REŽIMOM OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach IBA ZA PODMIENKY REŽIMU OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodín, jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“. Na účely samotestovania žiak obdrží samotesty len prostredníctvom svojej kmeňovej školy.

Ďakujeme za pochopenie, dodržiavanie a rešpektovanie opatrení.

Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény   

 

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

 

Základná umelecká škola Veľký Šariš

vám želá

príjemné prežitie vianočných sviatkov 🙂