skryte

Vážení rodičia,

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa:

5. október 2020  o 17:00 v koncertnej sále Základnej umeleckej školy vo Veľkom Šariši,
5. októbra 2020  o 18:00 v Gregorovciach, na Základnej škole,
6. októbra 2020  o 17:00 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Župčanoch,
7. október 2020  o 17:00 v  priestoroch Základnej školy, určenej triede v Chminianskej Novej Vsi,
7. október 2020  o 18:00 v Kojaticiach , na obecnom úrade,
8. októbra 2020  o 17:00 v 2. pavilóne ZŠ Lesnícka, Prešov,
9. október 2020  o 17:00 v priestoroch Základnej umeleckej školy v Záhradnom,
9. október 2020  o 18:00 v priestoroch DJZ Prešov.

 

Riaditeľ ZUŠ, Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš   oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení ,  s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení, že v októbri 2020 uplynie  funkčné obdobie rady školy. Na základe Výzvy zriaďovateľa oznamuje termín volieb členov do rady školy nasledovne:

5.10.2020  o 8:00 hod voľby zástupcu za nepedagogických zamestnancov

5.10.2020 o 9:00 hod voľby zástupcov za pedagogických zamestnancov

5.10.2020 o 17:00 hod voľby zástupcov za rodičov

Miesto konania volieb: Základná umelecká škola, Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš.

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 5. októbra 2020 do 12:00 hod. na riaditeľstve školy.

Prehlásenie_súhlas s kandidatúrov

Volebny poriadok Rada školy