KORONAVÍRUS POKYNY

Organizácia sprostredkovania učiva v dištančnej forme vyučovacieho procesu

 

Hudobný odbor:

 1. Učiteľ každému žiakovi individuálnej formy zadá učivo cez email, vždy v pondelok. Ku každej úlohe priloží opis cvičenia – vysvetlenie a ZVUKOVÚ NAHRÁVKU daného cvičenia.  
 1. Od každého žiaka žiada spätnú väzbu, ideálne v podobe zvukovej nahrávky, komunikácie pomocou internetových platforiem a pod. Komunikuje s rodičmi podľa priloženého manuálu.
 1. Do triednej knihy zapisuje učivo, ktoré zadáva ku dátumu, kedy sa učivo pošle žiakovi. 
 2. Vždy v pondelok zašle riaditeľovi školy a zástupcovi riaditeľa školy, prehľad úloh zadaných žiakom. Zasiela aj spätné väzby od žiakov z predchádzajucého týždňa. 

 

Hudobná náuka:

 1. Učiteľ hudobnej náuky vypracuje poznámky ku novému učivu na daný týždeň.
 2. Učiteľ vypracuje pracovný list ku opakovaniu predchádzajucého učiva.
 3. Nové učivo a pracovné listy zasiela žiakom triedny učiteľ žiaka.

 

Výtvarný odbor:

 1. Učiteľka zadá novú tému na vypracovanie každej skupine cez email, vždy v pondelok.
 2. Vypracuje podrobný opis práce po teoretickej aj praktickej stránke (môže aj pomocou zvukovej nahrávky).
 3. Od každého žiaka žiada spätnú väzbu, ideálne v podobe fotografie, skenu, poprípade komunikácie pomocou internetových platforiem a pod. Komunikujeme s rodičmi podľa priloženého manuálu.
 1. Vždy v pondelok zašle riaditeľovi školy a zástupcovi riaditeľa školy, prehľad úloh zadaných žiakom. Zasiela aj spätné väzby od žiakov z predchádzajucého týždňa. 

 

Tanečný odbor:

 1. Učiteľka predvedie novú choreografiu pomocou nahratého videa zaslaného cez email.
 2. Vypracuje podrobný opis práce po teoretickej aj praktickej stránke (môže aj pomocou videa).
 3. Od každého žiaka žiada spätnú väzbu, ideálne v podobe videa, poprípade komunikácie pomocou internetových platforiem a pod. Komunikujeme s rodičmi podľa priloženého manuálu.
 1. Vždy v pondelok zašle riaditeľovi školy a zástupcovi riaditeľa školy, prehľad úloh zadaných žiakom. Zasiela aj spätné väzby od žiakov z predchádzajucého týždňa. 

 

Desatoro ZUŠ Veľký Šariš

alebo základné princípy dištančného štúdia pre mimoriadnu situáciu v roku 2020

 

 

 1. Dištančné vzdelávanie je forma štúdia, uskutočňovaná predovšetkým prostredníctvom najrôznejších informačných technológií, pretože žiaci sú od svojich učiteľov fyzicky oddelený.

 

 1. V dobe pandémie a vyhlásenia núdzového stavu štátom nie je podoba dištančného štúdia rovnaká, ako v bežnej situácii, kedy pre vyučovanie žiakov predstavuje iba inú (vzdialenú, multimediálnu) formu vzdelávania.

 

 1. Deti a rodičia sa nenachádzajú v štandardnom životnom režime a nová podoba vzdelávania, nové spôsoby komunikácie, nové formy úloh môžu vytvárať nové zaťaženie rodiny pri riešení jej základných funkcií.

 

 1. Pokiaľ má byť prístup k deťom postavený na rešpekte a dôvere (princípy, ktoré vedu deti k samostatnosti), nemá cenu pred deťmi predstierať, že aktuálna situácia je štandardná. Rovnako tak poskytovanie dištančného vzdelávania nemá a nemôže suplovať bežnú podobu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 1. Ak je všeobecným zmyslom vzdelávania pripraviť dieťa „na život“, teda vybaviť ho poznávacími a sociálnymi spôsobilosťami, mravnými a duchovnými hodnotami, tak vzdelávanie Základnej umeleckej školy, by malo pridať i aspekt tvorivosti a kreativity. Ten ale musí byť slobodný a dobrovoľný.

 

 1. Aktuálnu situáciu, zo strany nás učiteľov, je možné využiť ku vytvoreniu priestoru pre žiakov, v ktorom nebudú pokračovať, ako v normálnom školskom režime v príprave, učení, nácviku, plnení úloh a podobne, ale budú môcť reflektovať svoj vzťah k umeleckej činnosti. Slobodné a bez nátlaku na momentálny výkon, najbližšiu úlohu alebo plánovaný cieľ samostatne vyhodnotiť, čo im umelecká činnosť prináša, ako je v ich živote dôležitá a či je pre nich skutočne slobodnou voľbou.

 

 1. Preto by komunikácia učiteľa so žiakom a zákonnými zástupcami mala byť v tejto dobe postavená predovšetkým na zásade „poskytnutia služby“ a pri vzájomnej komunikácii na diaľku ponúknuť žiakom, ktorí o to prejavia vlastný záujem, maximálnu podporu v ich domácom samoštúdiu.

 

 1. Argument, že deťom je v krízovej situácii potrebné nastaviť mantinely a pravidlá, aby sa cítili „v bezpečí“ určite platí. Je to ale predovšetkým zásada pre prostredie, v ktorom sa deti pohybujú a v súčasnosti žijú, teda v rodine. Rola učiteľa môže byť iba podporná a nemala by „režim rodiny“ v tejto situácii naopak viac zaťažovať.

 

 1. Prvá kľúčová kompetencia pre základné umelecké vzdelávanie ako podstatný aspekt predstavuje samostatnosť „žiak disponuje vedomosťami a zručnosťami, ktoré mu umožňujú samostatne voliť a užívať prostriedky pre umeleckú činnosť“. Dištančné štúdium je pre učiteľa príležitosť na chvíľu opustiť štandardné pedagogické postupy, ako zadávanie úloh, vyhodnocovanie, kontrolovanie a poskytovanie spätnej väzby a iba ponukou podpory preniesť zodpovednosť a záujem na žiaka.

 

 1. Dôvera zveriť na určitý čas vzdelávanie do ich vlastných rúk, môže priniesť nielen mnoho informácií o miere ich samostatnosti, ale i o skutočnom a nepredstieranom záujme o umelecké štúdium. Zaistí v tejto dobe maximálne ohľaduplný prístup školy k realite danej rodiny.