KORONAVÍRUS POKYNY

Desatoro ZUŠ Veľký Šariš

alebo základné princípy dištančného štúdia pre mimoriadnu situáciu v roku 2020

 

  1. Dištančné vzdelávanie je forma štúdia, uskutočňovaná predovšetkým prostredníctvom najrôznejších informačných technológií, pretože žiaci sú od svojich učiteľov fyzicky oddelený.

 

  1. V dobe pandémie a vyhlásenia núdzového stavu štátom nie je podoba dištančného štúdia rovnaká, ako v bežnej situácii, kedy pre vyučovanie žiakov predstavuje iba inú (vzdialenú, multimediálnu) formu vzdelávania.

 

  1. Deti a rodičia sa nenachádzajú v štandardnom životnom režime a nová podoba vzdelávania, nové spôsoby komunikácie, nové formy úloh môžu vytvárať nové zaťaženie rodiny pri riešení jej základných funkcií.

 

  1. Pokiaľ má byť prístup k deťom postavený na rešpekte a dôvere (princípy, ktoré vedu deti k samostatnosti), nemá cenu pred deťmi predstierať, že aktuálna situácia je štandardná. Rovnako tak poskytovanie dištančného vzdelávania nemá a nemôže suplovať bežnú podobu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

  1. Ak je všeobecným zmyslom vzdelávania pripraviť dieťa „na život“, teda vybaviť ho poznávacími a sociálnymi spôsobilosťami, mravnými a duchovnými hodnotami, tak vzdelávanie Základnej umeleckej školy, by malo pridať i aspekt tvorivosti a kreativity. Ten ale musí byť slobodný a dobrovoľný.

 

  1. Aktuálnu situáciu, zo strany nás učiteľov, je možné využiť ku vytvoreniu priestoru pre žiakov, v ktorom nebudú pokračovať, ako v normálnom školskom režime v príprave, učení, nácviku, plnení úloh a podobne, ale budú môcť reflektovať svoj vzťah k umeleckej činnosti. Slobodné a bez nátlaku na momentálny výkon, najbližšiu úlohu alebo plánovaný cieľ samostatne vyhodnotiť, čo im umelecká činnosť prináša, ako je v ich živote dôležitá a či je pre nich skutočne slobodnou voľbou.

 

  1. Preto by komunikácia učiteľa so žiakom a zákonnými zástupcami mala byť v tejto dobe postavená predovšetkým na zásade „poskytnutia služby“ a pri vzájomnej komunikácii na diaľku ponúknuť žiakom, ktorí o to prejavia vlastný záujem, maximálnu podporu v ich domácom samoštúdiu.

 

  1. Argument, že deťom je v krízovej situácii potrebné nastaviť mantinely a pravidlá, aby sa cítili „v bezpečí“ určite platí. Je to ale predovšetkým zásada pre prostredie, v ktorom sa deti pohybujú a v súčasnosti žijú, teda v rodine. Rola učiteľa môže byť iba podporná a nemala by „režim rodiny“ v tejto situácii naopak viac zaťažovať.

 

  1. Prvá kľúčová kompetencia pre základné umelecké vzdelávanie ako podstatný aspekt predstavuje samostatnosť „žiak disponuje vedomosťami a zručnosťami, ktoré mu umožňujú samostatne voliť a užívať prostriedky pre umeleckú činnosť“. Dištančné štúdium je pre učiteľa príležitosť na chvíľu opustiť štandardné pedagogické postupy, ako zadávanie úloh, vyhodnocovanie, kontrolovanie a poskytovanie spätnej väzby a iba ponukou podpory preniesť zodpovednosť a záujem na žiaka.

 

  1. Dôvera zveriť na určitý čas vzdelávanie do ich vlastných rúk, môže priniesť nielen mnoho informácií o miere ich samostatnosti, ale i o skutočnom a nepredstieranom záujme o umelecké štúdium. Zaistí v tejto dobe maximálne ohľaduplný prístup školy k realite danej rodiny.